Voorwaarden


Meespelen in de BankGiro Loterij
De laatste 5 cijfers van uw rekeningnummer zijn uw lotnummer. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar. Door mee te spelen machtigt u de BankGiro Loterij tot wederopzegging om voor ieder lot per trekking 13,75 euro van uw rekening af te schrijven. Er zijn 15 trekkingen per jaar. Opzeggen kan op ieder gewenst moment via onze Ledenservice, op www.bankgiroloterij.nl of per post. Speelt u al mee, dan maakt u al kans op alle prijzen uit de maandelijkse trekking van de BankGiro Loterij zonder een extra lot te kopen.


Uitslagen
De maandelijkse trekking van de BankGiro Loterij vindt plaats op de laatste doordeweekse dag vóór de 10e van de volgende maand. De Paastrekking vindt plaats op 9 april 2019, de Herfsttrekking op 9 september 2019 en de Kersttrekking op 9 december 2019. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur in de Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 10e van de maand gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.


Deelnemersreglement
Deelname aan de loterij betekent aanvaarding van het Deelnemersreglement en de Algemene Voorwaarden VIP-KAART, verkrijgbaar via onze Ledenservice of op www.bankgiroloterij.nl.


De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10235 d.d. 23/12/2016.


Een geldprijs boven een bedrag van €449,- wordt door de BankGiro Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald. Geldprijzen worden altijd automatisch op uw rekening gestort.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens het Privacy Statement van de loterij, na te lezen op www.bankgiroloterij.nl/privacy.
Stelt u geen prijs op onze reclame, dan kunt u dit schriftelijk melden aan de BankGiro Loterij, Antwoordnummer 47546, 1070 WB Amsterdam.
De helft van de lotprijs gaat naar 66 culturele organisaties in Nederland.
Meer informatie over de BankGiro Loterij
Bezoek www.bankgiroloterij.nl of bel onze Ledenservice op 088 – 020 1030 (normaal tarief), elke werkdag van 09.00 tot 21.00 uur en elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.


Alle geldprijzen gaan er gegarandeerd uit.


Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar. Speel bewust.


Actievoorwaarden speciale actie in Postcode Loterij Voordeelagenda:


Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Extra VVV cadeaukaarten (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de steun van de BankGiro Loterij aan goede doelen op het gebied van restauraties van monumentale gebouwen.
 3. De BankGiro Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De BankGiro Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de BankGiro Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de BankGiro Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de BankGiro Loterij. Deze beslissing is bindend.

 

Actie & Deelname

 1. In de Voordeelagenda van de Nationale Postcode Loterij wordt een kaart verspreid met hierop een unieke code. Deelnemers die deze code activeren op www.bankgiroloterij.nl/cadeau en gaan meespelen in de BankGiro Loterij, ontvangen als welkomstcadeau een VVV cadeaukaart t.w.v. € 20,-. Onder alle deelnemers van deze actie (tot en met 17 december 2018) worden daarnaast 1.000 extra VVV cadeaukaarten t.w.v. € 20,- verloot.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de BankGiro Loterij.
 7. De looptijd van de Actie is van 26-11-2018 tot en met 17-12-2019. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De BankGiro Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 8. Maximaal één deelname per huishouden.
 9. De incentive van deze Actie en prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:

 

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

 

Prijs omschrijving

Aantal

Bruto waarde

Kansspel belasting

Netto waarde

VVV cadeaukaart t.w.v. € 20,-

1.000

€ 20,-

nvt

€ 20,-

Totaal

 

€ 20.000,-

 

€ 20.000,-

 

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 20.000,-.

 

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

  - een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de BankGiro Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;

  - de BankGiro Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

 1. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal in week 7, 2019 plaatsvinden. Er vindt één trekking plaats.
 2. De winkans is ingeschat op 1 op 3. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 3. De winnaar(s) ontvangen vóór 20 februari 2019 telefonisch, schriftelijk en/of per email bericht
 4. De uitslagen zijn vanaf 20 februari 2019 terug te zien op www.bankgiroloterij.nl.  Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 5. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de BankGiro Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de aanhef, achternaam en postcode van prijswinnaars.
 6. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de BankGiro Loterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt de BankGiro Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 7. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 8. De BankGiro Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 9. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de BankGiro Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 10. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 11. Winnaars ontvangen vier weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer of hun gewonnen prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 12. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 13. De BankGiro Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 14. De BankGiro Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de BankGiro Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De BankGiro Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

 

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de BankGiro Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.bankgiroloterij.nl/privacy

 

Aansprakelijkheid

 1. De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de BankGiro Loterij.
 2. De BankGiro Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De BankGiro Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de BankGiro Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de BankGiro Loterij in het leven roepen.
 6. De BankGiro Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de BankGiro Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de BankGiro Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de BankGiro Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de BankGiro Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de BankGiro Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

 

Overmacht

 1. De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De BankGiro Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

 

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de BankGiro Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de BankGiro Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

 

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 - 020 1030 of via het contactformulier op www.bankgiroloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de BankGiro Loterij.

 

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.